Den internasjonale kvinnedagen

Likhet mellom kjønnene er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men en nødvendighet for å skape en fredelig, bærekraftig verden.

Innlegg - 8. mars 2023, FNs internasjonale kvinnedag

Fredrikstad soroptimistklubb v/Heidi Oehmichen

Borge soroptimistklubb v/Grete Næss Korseberg

8. mars 2023 - FNs internasjonale kvinnedag 

Borge- og Fredrikstad Soroptimistklubb ønsker å markere den internasjonale kvinnedagen 8. mars sammen med alle soroptimister i Europa, ved å sette søkelys på de fortsatt eksisterende store ulikheter mellom kjønnene. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet om den globale ulikheten mange kvinner fortsatt opplever.

Jenter og kvinner får dårligere utdanning. To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner. Afghanske kvinner for eks. opplever nå en systematisk diskriminering når det gjelder deres muligheter til utdannelse. Dette til tross for at Taliban hadde forpliktet seg å opprettholde rettigheten til kvinner og jenter når det gjelder skolegang og høyere utdanning. Retten til utdanning er et viktig utgangspunkt til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hinder de møter for deltagelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse.

Kvinner har færre rettigheter i lovverket. Kvinner representerer 50% av verdens befolkning, likevel har ikke denne halvparten av befolkningen tilgang til samme rettigheter. Kun 12 land har de samme rettigheter for kvinner og menn.

Lover, kvinnesyn og tradisjoner hindrer kvinner i mange land til å arve, ha lønnet arbeid, ha egen bankkonto eller ta opp lån i banken. Kvinnene kan heller ikke gifte seg med den de vil, eller skille seg. I mange land er det mannen som er verge for kvinnen.  Ved ønske om skilsmisse er det ofte enkelt for en mann å få skilsmisse. Kvinner må derimot enten få mannens samtykke eller bevise at det er grunn til å oppløse ekteskapet, for eksempel ved vold i hjemmet. Under rettsprosedyren vil mannen være kvinnens verge!

Kvinnehelse – ifølge World Economic Forum ble under koronapaemdemien midler tatt bort fra kvinners og jenters helsetilbud til andre livreddende tjenester. Dette har ført til finanseringshull i kvinnehelsetjenesten. I tillegg fører en underfinansiering av kvinnehelseforskning til at spesifikke utfordringer eller sykdommer som rammer kvinner og jenter forblir uadressert.  

Millioner av kvinner og jenter lever i land hvor abort er helt eller delvis forbudt, og hvor prevensjonsmidler er utilgjengelig. Tradisjon, normer og religion står ofte i veien for kvinners og jenters mulighet til å bestemme over egen kropp.

Jenter og kvinner opplever grovere kjønnsbasert vold i konflikt og krig. I de siste årene er det blitt grundig dokumentert at kjønnsbasert vold mot kvinner, og i særlig grad seksuell vold, brukes som et strategisk våpen i krig og konflikt. FNs Befolkningsfond (UNFPA) frykter at dette våpenet er i ferd med å bli stadig mer utbredt i dagens kriger, og sivile kvinner og barn settes derfor i enda større grad i faresonen. Følgene og de samfunnsmessige konsekvensene er enorme. En gruppe eller et samfunn hvis kvinner er voldtatte har forskjellige måter å håndtere dette på, men det er ikke sjelden at kvinnene straffes ytterligere ved at de utstøtes eller på andre måter er ofre for sosiale sanksjoner i eget samfunn. Ekteskap går i oppløsning, selvmordstallene øker og de uønskede barna lider.

Vold mot kvinner, vold i nære relasjoner. Omfanget av alvorlig vold og voldtekt har økt siste ti år i Norge. Dette fastslår Maria Therese Grønning Dale ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) i en rapport som nylig ble lagt frem. 14 % av kvinner og     2 % av mennene har vært utsatt for voldtekt. 1 av 5 kvinner var utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, sovevoldtekt eller begge. 5 % av kvinnene har hatt seksuell omgang med en som er vesentlig eldre før de fylte 13 år. Den seksualiserte vold regnes som spesielt alvorlig, fordi skam og stigmatisering ofte er knyttet til overgrepene. Kvinner er også oftere utsatt for vold i nære relasjoner. Det innebærer ofte at volden er skjult og gjentagende. Forskerne konkluderer med at kjønnsforskjellen som avdekkes i denne studien, understøtter at vold mot kvinner fortsatt utgjør et stort likestillingsproblem.

Soroptimistene i Fredrikstad bidrar til å sette søkelys på vold mot kvinner og vold i nære      relasjoner i Fredrikstad. I samarbeid med Fredrikstad Kommune har vi de siste 5 år markert 25. november, FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner ved å lyssette «Lykkeberg», som en start av de oransje dagene. Målsettingen er at øket bevissthet på denne voldsproblematikken har en forebyggende effekt. Markeringen er beskrevet som et forebyggende tiltak i kommunens handlingsplan «Plan mot vold i nære relasjoner 2022 - 2029» som ble vedtatt i februar 2022.

Vi mener kvinner er nøkkelpersoner til et bærekraftig samfunn over hele verden. Særlig retten til utdanning er et viktig utgangspunkt.  

Bærekraftig tilnærming må omfatte de tre pilarene; sosiale forhold, økonomiske forhold og miljøhensyn. Det bærekraftige arbeidet må også ta likestilling til et høyere nivå enn bare å vise til at likestillingskvoter er oppfylt.

Kun når kvinner og jenter uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vi får en rettferdig verden.

Det vil kreve mye av mange å realisere FNs bærekraftsmål 5 «Likestilling mellom Kjønnene» innen 2030.